Zadania i cele

Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej


Ogolne cele i zadania PTBiMF


1. Rozwijanie i upowszechnianie medycyny fizykalnej i uzdrowiskowej oraz nauk pokrewnych
2. Udzial w tworzeniu programu specjalizacji i okresleniu zakresu wiedzy jaki obowiazuje lekarzy specjalistow medycyny fizykalnej, balneologii i bioklimatologii.
3. Doskonalenie wiedzy i umiejetnosci zawodowych oraz udzial w specjalizacji czlonkow Towarzystwa, lekarzy i innych pracownikow medycyny fizykalnej i uzdrowiskowej.
4. Organizowanie i odbywanie posiedzen, kongresow i zjazdow naukowych, sympozjow itp.
5. Udzial w organizacji szkolenia, specjalizacji i doskonaleniu fachowych pracownikow lecznictwa uzdrowiskowego i medycyny fizykalnej.
6. Redagowanie i publikowanie opracowan z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej we wlasnym imieniu lub na zlecenie, takze z wykorzystaniem srodkow masowego przekazu.
7. Opiniowanie, doradztwo i rzeczoznawstwo , dokonywanie ekspertyz, badan i analiz w zakresie medycyny uzdrowiskowej z wlasnej inicjatywy lub na zlecenie.

 
 

Wladze

Kola Terenowe

Zadania i cele

Krotki rys historyczny

Linki