Jak rozpocząć specjalizację z balneologii i medycyny fizykalnej?


Informacja krok po kroku

1. Pierwszą czynnością powinno być zgłoszenie się do Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego, odpowiedniego do miejsca swojego zamieszkania. Centra te zlokalizowane są zwykle w miastach wojewódzkich.(Lista i adresy centrów)

2. Należy uzyskać wiadomość, czy w danym województwie istnieje możliwość otworzenia specjalizacji (niestety nie we wszystkich województwach jest to możliwe z racji braku akredytowanych ośrodków kształcących) oraz czy są wolne miejsca specjalizacyjne.

3. Jeżeli w swoim województwie nie ma miejsc ośrodków kształcących (ośrodków akredytowanych), należy zgłosić się do innego wojewódzkiego ośrodka, w którym takie miejsca są. Na terenie działania tego ośrodka będzie się robiło specjalizacje.

3. Dokumenty należy złożyć w ośrodku wojewódzkim, na obszarze którego ma się zamiar odbywać specjalizacje (zarządzenie M.Z. z dnia 6 sierpnia 2001 . Dz.Urz. nr 83, poz. 905, &11 p.2)

4. W wojewódzkim Ośrodku uzyskuje się wniosek (można też pobrać go klikając tutaj) o rozpoczęcie specjalizacji, który należy wypełnić i przesłać do Wojewódzkiego Ośrodka w którym chce się odbywać specjalizacje, wraz z oświadczeniem o ochronie danych osobowych. W formularzu tym jest miejsce na wpisanie jednostki organizacyjnej wpisanej na listę Ministerstwa Zdrowia (akredytowany ośrodek specjalizacyjny). Listę takich ośrodków i ilość wolnych miejsc specjalizacyjnych można uzyskać w Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego. Należy również uzyskać zgodę i podpis kierownika. Akceptacja wynika z ilości miejsc przyznanych danemu ośrodkowi.

5. Zakład pracy powinien potwierdzić zgodę na rozpoczęcie specjalizacji we wniosku specjalizacyjnym.

6. Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego zawiadamia i przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne- test. W zależności od wyniku testu i ilości wolnych miejsc uzyskuje się miejsce szkoleniowe i pozwolenie na kształcenie się. Uzyskuje się również kartę szkolenia specjalizacyjnego.

7. W karcie specjalizacyjnej wyznacza się kierownika specjalizacji. Zgodnie z rozporządzeniem musi to być specjalista z danej dziedziny, który przepracował w niej conajmniej 5 lat i może mieć pod swoją opieką jedynie 3 osoby specjalizujące się. Musi on być również pracownikiem danego ośrodka akredytacyjnego.

8. Realizacja programu specjalizacyjnego (w skrócie- pełny program można znaleźć tutaj):

- czas trwania specjalizacji- 2 lata.

- należy odbyć 2 kursy (podstawowy i specjalistyczny)

- zaliczyć 10 kolokwiów u kierownika specjalizacji

- zaliczyć staż kliniczny (1 miesięczny) w Klinice Balneologii w Ciechocinku

- zaliczyć staż z techniki wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych (2 tygodnie)

- należy przygotować pracę poglądową

7. Po zaliczeniu wszystkich punktów zawartych w programie specjalizacji można przystąpić do egzaminu. Wykaz dokumentów niezbędnych do dopuszczenia do egzaminu:

- indywidualny program specjalizacji

- wniosek specjalizującego się o przystąpienie do egzaminu (przykładowy wniosek)

- karta szkolenia specjalizacyjnego zawierająca: decyzje kierownika specjalizacji o zaliczeniu szkolenia, odbytego zgodnie z programem, wpisy i zaliczenia staży, kolokwiów, dyżurów itp., indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych, zaświadczenie o ukończeniu kursów (przykładowa do pobrania tutaj).

- opinia zawodowa wystawiona przez kierownika specjalizacji

- praca poglądowa ogłoszona drukiem lub w maszynopisie zaakceptowana przez kierownika specjalizacji

- zaświadczenie o znajomości języka obcego

- zaświadczenie z towarzystwa naukowego o przynależności i udziale w posiedzeniach

- kserokopie dyplomów posiadanych specjalizacji

- kserokopie posiadanych stopni naukowych

Powyższe wymogi mogą nieco różnić się w zależności od ośrodka, dlatego prosi się o uprzednie dokładne sprawdzenie w danym ośrodku.

 

UWAGA DLA OSÓB PRAGNĄCYCH ROZPOCZĄĆ KURSY W KLINICE BALNEOLOGII W CIECHOCINKU

Na 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem kursu prosimy o zgłoszenie chęci udziału na odpowiednim druku formularza (dostępnym tutaj) i przesłanie go LISTEM lub FAKSEM na adres Kliniki Balneologii

 

Zakwaterowanie uczestników jest przewidziane w pensjonatach, na własny koszt. Dla ułatwienia podajemy kilka numerów telefonów pensjonatów, o stosunkowo niskich cenach:

054-2833152, 054-2833492, 054-4161681, 054-2836221, 054-2835243

 
Jak_rozpocząć specjalizacje_z balneologii_i medycyny fizykalnej?
Informacje dla uczestników kursów
Kursy specjalizacyjne w_r.2002
Kursy specjalizacyjne w_r.2003
Kursy specjalizacyjne w 2004 r.
Kursy specjalizacyjne w 2005 r.
Kursy specjalizacyjne w 2006 r.
 

Program specjalizacji