Numery archiwalne

Numer 1-2-1969
Numer 3-4-1969
Numer 1-2-1970
Numer 3-4-1970
Numer 1-2-1971
Numer 3-4-1971
Numer 1-2-1972
Numer 3-1972
Numer 4-1972
Numer 1-2-3-1973
Numer 4- 1973
Numer 1-1974
Numer 2-1974 Numer 3-4-1974
Numer 1-2-1975
Numer 3-4-1975
Numer 1-2-1976
Numer 3-4-1976
Numer 1-2-1977
Numer 3-4-1977
Numer 1-4-1978
Numer 1-2-1979 Numer 3-4-1979
Numer 1-4- 1980/81

 

Balneologia Polska 3-4 2005

LASEROTERAPIA W MEDYCYNIE FIZYKALNEJ

Bogusław Kurkus, Wodzisław Kuliński

Streszczenie
Omówiono charakterystyczne cechy promieniowania laserowego oraz rodzaje laserów wykorzystywanych do biostymulacji. Ponadto parametry techniczne laserów impulsowych oraz laserów ciągłego działania, w tym przedstawiono porównanie zależności energetycznych promieniowania impulsowego impulsowego ciągłego ciągłego tej samej mocy średniej i częstotliwości. Omówiono fazy reakcji organizmu na promieniowanie laserowe oraz praktyczne uwagi jak należy dobrać i określić parametry zabiegu. W dalszej części przedstawiono terapię laserową skojarzoną z polem magnetycznym i mechanizm jednoczesnego oddziaływania magnetycznego i laserowego na tkanki. Podano wskazania do terapii laserowej i przeciwwskazania.


WODY SIARCZKOWO-SIARKOWODOROWE SŁONE ZE ŹRÓDEŁ MINERALNYCH UZDROWISKA BUSKO-SOLEC W LECZENIU ŁUSZCZYCY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I ŁOJOTOKOWEGO ZAPALENIA SKÓRY GŁOWY

Maria Juszkiewicz-Borowiec, Grażyna Chodorowska, Dorota Wojnowska


Streszczenie
Siarka jest szeroko stosowana w lecznictwie dermatologicznym ze względu na działanie redukujące, keratolityczne, odkażające a także przeciwpasożytnicze. Solanka siarczkowa z uzdrowiska Busko-Solec zawiera znaczne ilości siarki jak i innych biopierwiastków. Celem pracy była ocena skuteczności mineralnego szamponu leczniczego ,,Zdrój" w leczeniu łuszczycy oraz łojotokowego zapalenia skóry owłosionej głowy. Zwracano także uwagę na tolerancję szamponu i ewentualne działania uboczne. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano korzystny efekt terapeutyczny szamponu leczniczego ,,Zdrój", wyrażający się istotnym statystycznie obniżeniem wskaźnika PASI u pacjentów z łuszczycą w porównaniu do grupy kontrolnej, stosującej szampon placebo. Obserwowano również szybką poprawę kliniczną u chorych z łojotokowym zapaleniem skóry owłosionej głowy. Badany szampon był bardzo dobrze tolerowany przez pacjentów, nie wykazywał działania drażniącego ani uczulającego. Uzyskane wyniki wskazują, że mineralny szampon leczniczy ,,Zdrój" może być stosowany w leczeniu chorób skóry owłosionej głowy.


OCENA STOPNIA REDUKCJI MASY CIAŁA I PRZEKONAŃ ZDROWOTNYCH UCZESTNICZEK WCZASÓW ODCHUDZAJĄCYCH

Anna Łysak, Hanna Tomczak

Streszczenie
Coraz większy odsetek osób, szczególnie w państwach o wysokim statusie socjo-ekonomicznym, borykających się z problemem nadwagi lub otyłości skłania do prowadzenia badań nad skutecznością różnych programów walki z patologicznym otłuszczeniem ciała. Praca ma na celu ocenę skuteczności kompleksowego programu łączącego trening zdrowotny z odpowiednio dobraną dietą w procesie redukcji masy ciała oraz podejmuje próbę określenia przekonań zdrowotnych i ich związku z przejawianymi przez badane osoby zachowaniami zdrowotnymi. Badaniami objęto 30- osobową grupę dorosłych uczestniczek wczasów odchudzających. Wykonano dwukrotny pomiar masy ciała oraz obwodów: talii i bioder podczas pierwszego i ostatniego dnia 14- dniowej kuracji w Ośrodku Leczenia Nadwagi i Chirurgii Plastycznej Balt-Tur w Jastrzębiej Górze. Dodatkowo uczestniczki wypełniły ankietę określającą zachowania zdrowotne oraz Skalę PZ Heleny Sęk i współpracowników służącą do określenia przekonań zdrowotnych. Zanotowano istotne statystycznie obniżenie wszystkich badanych wielkości, w tym: rzeczywistej masy ciała, wskaźnika BMI, obwodów talii i bioder, jak również wskaźnika WHR. W światopoglądzie badanych obserwuje się obecność obydwu nurtów odnoszących się do zdrowia. Przekonania zdrowotne uczestniczek wczasów odchudzających, odchudzających większości powiązane z modelem holistycznym postrzegania zdrowia, ujawniają się w prawidłowych zachowaniach prozdrowotnych, czego wyrazem może być uczestnictwo w zorganizowanej formie aktywności w czasie wolnym, jaką są wczasy odchudzające.

WPŁYW WARUNKÓW BIOMETEOROLOGICZNYCH NA JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTEK LECZONYCH Z POWODU WYSIŁKOWEGO NIE TRZYMANIA MOCZU W GDAŃSKU

Mariola Bidzan, Małgorzata Owczarek, Jerzy Smutek

Streszczenie
Celem badań jest próba oceny wpływu wybranych bodźców biometeorologicznych na wybrane aspekty związane z jakością życia (JŻ) pacjentek leczonych z powodu wysiłkowego nieotrzymania moczu. Zbadano 55 pacjentek leczonych z powodu wysiłkowego nieotrzymania moczu. Zastosowano Skalę Jakości QLQ-C30. Spośród elementów elementów wskaźników biometeorologicznych uwzględnione zostały międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego, wilgotność powietrza oraz warunki biotermiczne charakteryzujące jednoczesny wpływ różnych elementów meteorologicznych na odczucia cieplne człowieka, do ich charakterystyki wykorzystano temperaturę odczuwalną wyznaczoną modelem MENEX 2002.
Wnioski: Ujawniły się bodźce biometeorologiczne mogące mieć związek z oceną jakości życia pacjentek z NM. Są nimi bodźce termiczne odczuwane jako ,,gorąco" oraz bodźce wilgotnościowe. W warunkach gorąca oraz mniejszej wilgotności pacjentki z WNM lepiej funkcjonują pod względem fizycznym, emocjonalnym oraz społecznym.


SPECYFICZNE CECHY BIOKLIMATU KRYNICY ZDROJU

Barbara Krawczyń

Streszczenie
W pracy zwrócono uwagę na te cechy bioklimatu, które wynikają zarówno z położenia w dolinie górskiej jak i z nadmiernej urbanizacji środowiska. Specyficzne (negatywne) cechy bioklimatu uzdrowiska analizowano na podstawie danych meteorologicznych z okresu 1971-1990 oraz wyników badań klimatu lokalnego wykonanych w latach 1971-1973.
Ryzyko wystąpienia stresu ciepła badano za pomocą wskaźnika HSI (Heat Stress Index). Analizowano również stan zanieczyszczenia powietrza w uzdrowisku.
Charakterystyczne cechy klimatu lokalnego Krynicy wynikające z położenia w dolinie górskiej to: ograniczenie dopływu energii słonecznej w dnie doliny Kryniczanki, inwersyjny układ temperatury kształtujący się pomiędzy dnem doliny Kryniczanki, inwersyjny układ temperatury kształtujący się pomiędzy dnem doliny i szczytem Góry Parkowej, słaba wentylacja doliny, częste występowanie mgieł. W uzdrowisku dość często występują niekorzystne warunki biotermiczne. Stres ciepła o znacznym natężeniu może pojawić się w okresie letnim nawet w 52% przypadków. Możliwe jest również (w 5% przypadków) niebezpieczeństwo przegrzania ustroju człowieka. Dolinne położenie uzdrowiska a także niekorzystny układ komunikacyjny (ruch samochodowy odbywa się wzdłuż osi doliny Kryniczanki) sprawiają, że średnie zanieczyszczenie powietrza w uzdrowisku jakkolwiek nie przekracza dopuszczalnych norm (dla wartości średnich rocznych) wykazuje bardzo duże zróżnicowanie sezonowe. Koncentracja pyłu zawieszonego w powietrzu oraz NO2 i SO2 jest kilkakrotnie większa niż latem.

WYZNACZANIE DZIENNEJ WARTOŚCI WIELKOŚCI OCHŁADZAJĄCEJ POWIETRZA

Grzegorz Durło

Streszczenie
Praca przedstawia metodę obliczania średniego dziennego ochładzania bioklimatycznego na podstawie standardowych pomiarów meteorologicznych. Opracowanie wykonano w oparciu o dane, zgromadzone w okresie 1995-2004 na stacjach meteorologicznych i posterunkach mikroklimatycznych, położonych w południowej części kraju. Wartość dziennego ochładzania bioklimatycznego wyznaczono na podstawie średniej ważonej z trzech terminów obserwacyjnych, obserwacyjnych której wagą były wyniki pomiarów z II terminu. Przeciętna różnica pomiędzy wartościami, średniej dziennej (13 godzin, od 7oo do 19oo) i średniej ważonej, ochładzania bioklimatycznego suchego, dla serii rocznych, wynosiła 0,4%. Między wartością średniej z II terminu i średnią dzienną 1,8%, między II terminem a średnią ważoną 2,2%. Te same różnice dla serii miesięcznych wynosiły odpowiednio: 1,4%, 7,6% oraz 6,2%. Dla serii pięciodniowych jeszcze zwiększyły się i wynosiły odpowiednio 5,0%, 18,5%, i 19,3%. Wartość dziennego ochładzania bioklimatycznego wyznaczonego w oparciu o średnią ważoną z trzech terminów obserwacyjnych jest najbardziej zbliżona do średniej rzeczywistej wartości wskaźnika, wyznaczonej w oparciu o dane cogodzinne.

SPRAWOZDANIE Z XX KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Wodzisław Kuliński

MATERIAŁY KONFERENCYJNE POLSKIEGO TOWARZYSTWA BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Wczoraj, dziś, jutro Uzdrowiska Kołobrzeg
D. Adamska-Czepczyńska

Próba oceny warunków bioklimatycznych Pomorza na potrzeby turystyki
M. Chabior

Porównanie właściwości mikroklimatu i aerozolu w wyrobiskach kopalnianych i naziemnych grotach solnych
K. Czajka, D.Sziwa, M. Drobnik, T. Latour

Udział środowiska naukowego Poznania i Wielkopolski w badaniach z zakresu balneologii i balneochemii
T. Latour

Historia i rozwój badań chemicznych wód leczniczych i borowin
K. Czajka

Ocena klimatu odczuwalnego na Nizinie Szczecińskiej
B. Michalska, A. Mąkosza

Regiony usłonecznienia rzeczywistego rzeczywistego Polsce
C. Koźmiński, B. Michalska

Trendy czasowe usłonecznienia rzeczywistego w Polsce
C. Koźmiński, B. Michalska

Meteorologiczne przyczyny zgonów
M. Kuchcik

Wyznaczanie dziennej wartości wielkości ochładzającej powietrza
M. Kuchcik

Wyznaczanie dziennej wartości wielkości ochładzającej powietrza
G. Durło

Specyficzne cechy bioklimatu Krynicy
B. Krawczyń

Wpływ warunków pogodowych na częstość samobójstw przez powieszenie
J. Trepińska, K. Piotrowicz,R. Bąkowski F. Bolechała, F. Trela

Zmienność warunków biotermicznych w Kołobrzegu w drugiej połowie XX wieku
M. Bąkowska, K. Błażejczyk

Kabina INFRACABIN- jako forma ogólnoustrojowej stymulacji promieniowaniem w zakresie dalekiej podczerwieni (Far Infra Red)
W. Kasprzak

Uwarunkowania historyczne i dzień dzisiejszy lecznictwa uzdrowiskowego w Ustroniu
L. Kowalski, M. Szyszkowski, M. Szyszkowska

Próba określenia związku pomiędzy warunkami meteorologicznymi a zaostrzeniami schorzeń kardiologicznych u pacjentów leczonych w Uzdrowisku Ustroń
L. Kowalski, M. Szyszkowski, M. Wojtylak

Poszukiwania badawcze z ostatniego 30-Lecia nad działaniem leczniczym wód siarczkowych w Busku Zdroju
K. Kucharski, J. Kucharski, J. Śliwińska

Kryteria uznawania wód za lecznicze oczami hydrogeologa
W. Ciężkowski

Uzdrowiska polskie w najstarszych drukowanych dziełach balneologicznych
W. Ciężkowski

Przyczynek do genezy pojęcia ,,woda lecznicza"
W. Ciężkowski

Komisja Balneologiczna i jej znaczenie dla rozwoju polskiej balneologii
L. Rajchel, W. Kuliński, J. Rajchel

Krynica Zdrój- w stuleciu działalności Polskiego Towarzystwa Balneologiczneg
L. Rajchel, W. Kuliński, J. Rajchel

Polskie Towarzystwo Balneologiczne- kronika pierwszego dziesięciolecia
L. Rajchel, W. Kuliński, J. Rajchel

Ocena skuteczności ujednoliconego postępowania rehabilitacyjnego w przypadku złamania podudzia, u pacjentów w ramach prewencji remontowej ZUS
K. Wencel, J. Gaduła, H. Wawrzyk-Uchrońska, E. Rybicka

Ocena redukcji masy ciała oraz przekonań zdrowotnych uczestniczek tzw. wczasów odchudzających
A.Łysak, H. Tomczak

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Balneologicznego i Medycyny Fizykalnej- historia i teraźniejszość
H. Tomczak

Czy przegrzewanie ogólnoustrojowe w saunie IR ma wpływ na dobowy profil glikemii u chorych na cukrzycę
M. Chełstowska, R. Szafkowski, A. Stroiwąs-Wasilewska, I. Ponikowska

Ocena jakości życia u chorych z otyłością różnego stopnia
M. Chełstowska, J. Chojnowski, R. Szafkowski, I. Ponikowska

Natryski zmiennocieplne w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu krążenia
J. Mróz

Zastosowanie metod fizykalnych w leczeniu polineuropatii cukrzycowej
J. Mróz, K. Tomczykiewicz, W. Kuliński, P. Leśniewski, R. Koczorowski, W. Haładyna

Próba skutecznego leczenia tętniaka rzekomego tętnicy udowej powierzchownej, z zastosowaniem skojarzonej terapii fizykalnej
W. Rongies, G. Majak, W. Dolecki, S. Stepniewska, M. Tonera, A. Tymińska

Profilaktyka i promocja uzdrowiska
I. Ponikowska, P. Adamczyk, J. Chojnowski

Model opieki fizjoterapeutycznej nad dzieckiem z nieprawidłowym rozwojem
E. Gajewska, E. Kuncewicz, W. Samborski

Postępowanie fizjoterapeutyczne w reumatoidalnym zapaleniu stawów
E. Kuncewicz, E. Gajewska, M. Atarowska, M. Sobieska, W. Samborski

Ocena wybranych parametrów biomechanicznych biomechanicznych aspekcie leczenia usprawniającego chorych z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego
P. Lisiński, M. Majewska, W. Samborski

Czynniki warunkujące powstawanie i rozwój zespołu bolesnego barku
P. Lisiński, A. Sklepowicz, W. Samborski

Program rehabilitacji leczniczej dla dzieci z Czarnobyla
S. Lyalikau, S. Obuchkov, N. Paramonova, W. Shewtsow, Y. Yankelevich

Rola fizjoterapii w leczeniu osteoporozy
M. Atarowska, W. Samborski

Rola lecznictwa uzdrowiskowego w reumatologii
W. Samborski

Ocena wpływu zabiegów borowinowych na wykładniki ostrej fazy u chorych z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa- wstępne wyniki badań
M. Sobieska, M. Atarowska, E. Gajewska, S. Oczachowska, I. Ponikowska,
W. Samborski

Leczenie uzdrowiskowe chorób kobiecych
T. Opala, E. Łyda

Wpływ leczniczych wód węglowodanowych na ryzyko tworzenia kamieni szczawianowo-wapniowych u pacjentów z wielokrotnymi nawrotami kamicy nerkowej
U. Smorag, O. Karaguelle, G. Gdermann, A.J. Becker, A. Gehrke,
Chr. Gutnebrunner

Właściwości antyoksydacyjne wybranych borowin w zależności od zawartości jonów żelaza (II)
T. Gierkach-Hładoń, J. Migała-Zawada, A. Pierzynowska

Możliwości zastosowania wolnozmiennych pól magnetycznych u chorych na cukrzycę
A. Sierot, M. Wróbel, T. Biniszkiewicz, A. Szymborska-Kajanek, D. Karasek, K. Sierot-Stołtny, W. Grzeszczak, K. Strojek

Czynniki kształtujące profil leczniczy Iwonicza Zdrój w drugiej połowie XIX wieku
J. Kuciel-Lewandowska

Karol Moszczański (1817-1869) lekarz zdrojowy Iwonicza w XIX wieku
J. Kuciel-Lewandowska

Znaczenie lwowskiej szkoły medycznej w formowaniu nowoczesnej koncepcji medycyny fizykalnej
D. Biała

Znaczenie leczenia sanatoryjnego w walce z gruźlicą na przełomie XIX i XX wieku
W. Korpalska

Wpływ warunków biometeorologicznych na psychospołeczne funkcjonowanie pacjentek leczonych z powodu nie trzymania moczu w Gdańsku
M. Bidzan, M. Owczarek, Owczarek. Smutek, E Łapkiewicz

O czym pisano w roku 1938, czyli problemy polskiej balneologii w numerze zdrojowiskowym gazety lekarskiej
M. Węgrzyn-Bąk, D. Boniek-Poprawa, M. Bąk, K. Marczewski

O kąpielach płynnych i parowych tak pod względem utrzymania zdrowia, jak również o użyciu ich w sztuce lekarskiej przez doktora
L. Marczewskiego lekarza wolno praktykującego opisanych
M. Węgrzyn-Bąk, M. Bąk, D. Boniek-Poprawa, K. Marczewski

Głuchołazy jako uzdrowisko- dawniej i dzisiaj
M. Migała

Wkład górnośląskich rodów ziemiańskich w rozwój kurortów i uzdrowisk na Śląsku w XIX oraz w pierwszej połowie XX wieku
M. Migała

Zmienność warunków aerosanitarnych Krynicy w latach 1976-1997
K. Jarzyna

Umieralność Umieralność Kielcach na tle bioklimatycznych typów pogody według Brezovskyego i Ungeheuera
G. Żarnowiecki

Zmiany gospodarki lipidowej u otyłych chorych na cukrzycę pod wpływem redukcji masy ciała w warunkach uzdrowiskowych
R. Szafkowski, J. Chojnowski, I. Ponikowska

Wyniki badań subpopulacji limfocytów w cytometrii przepływowej u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
R. Szafkowski, S. Oczachowska-Szafkowska, M. Sobieska, W. Samborski,
I. Ponikowska

Wpływ ogólnoustrojowej krioterapii na parametry kliniczne i cytometryczne subpopulacji limfocytów u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
R. Szafkowski, S. Oczachoeska-Szafkowska, M. Sobieska, W. Samborski,
I. Ponikowska

Aerozoloterapia i jej znaczenie w leczeniu chorób górnych dróg oddechowych w warunkach uzdrowiskowych w aspekcie historycznym
S. Kubiak

Edukacja chorych na cukrzycę
L. Szyszkowska

W trzydziestą rocznicę śmierci- dr Wacław Iwanowski (1895-1975)- zasłużony balneolog ciechociński
T. Rejmanowski

Numer 1-4 - 1982/83
Numer 1-4- 1984/85
Numer 1-4 1986
Numer 1-4-1989
Numer 1-4-1990/91
Numer 1-4-1992
Numer 1-1994
Numer 2-1994
Numer 3-4-1994
Numer 1- 1995
Numer 2- 1995
Numer 1-2-1996
Numer 3-4-1996
Numer 1-2-1997

Numer 3-4-1997
Numer 1-2-1998
Numer 3-4-1998
Numer 1-2-1999
Numer 3-4-1999
Numer 1-2-2000
Numer 3-4-2000