Numery archiwalne

Numer 1-2-1969
Numer 3-4-1969
Numer 1-2-1970
Numer 3-4-1970
Numer 1-2-1971
Numer 3-4-1971
Numer 1-2-1972
Numer 3-1972
Numer 4-1972
Numer 1-2-3-1973
Numer 4- 1973
Numer 1-1974
Numer 2-1974 Numer 3-4-1974
Numer 1-2-1975
Numer 3-4-1975
Numer 1-2-1976
Numer 3-4-1976
Numer 1-2-1977
Numer 3-4-1977
Numer 1-4-1978
Numer 1-2-1979 Numer 3-4-1979
Numer 1-4- 1980/81


Balneologia Polska Tom XLVII- 3-4/2004

OCENA CHEMICZNA I MIKROBIOLOGICZNA SZCZAW LECZNICZYCH TRANSPORTOWANYCH ZE ŹRÓDŁA NA STANOWISKA ZABIEGOWE W POJEMNIKACH W ATMOSFERZE CO2

T. Latour, M. Drobnik, T. Majstra, K. Warzecha

Streszczenie
W próbkach wód pochodzących ze zbiornika Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego, Górniczego pojemnika transportowego na stanowisku zabiegowym pełnego i ,,opróżnionego" badano zawartość dwutlenku węgla, wodorowęglanów, wapnia, magnezu, azotanów (III i V), amonu oraz odczyn, a także potencjał utleniająco-redukcyjny i przewodnictwo elektrolityczne właściwe. Badania stanu mikrobiologicznego wody obejmowały: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa oraz Streptococcus faecalis.
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wymieniona metoda transportu szczaw zapewnia wymaganą do zabiegów uzdrowiskowych jakość wody leczniczej pod względem chemicznym i mikrobiologicznym.

WSKAZANIA I CELE UZDROWISKOWEGO LECZENIA CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW KOLANOWYCH

K. Modrzewski, K. Gawęda, J. Patoła

Streszczenie
Autorzy wyodrębnili trzy postacie kliniczne choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Postać pierwsza przebiega z narastającym zniekształceniem osi kończyny w płaszczyźnie czołowej, które jest wynikiem niesymetrycznego rozwoju zmian zwyrodnieniowych zwyrodnieniowych obu przedziałach kolana. Postać druga występuje rzadziej i polega na równomiernym postępie procesu zwyrodnienia w obu przedziałach kolana, nie powodując zniekształcenia osi. Najczęściej dominu7je powiększający się z upływem czasu przykurcz zgięciowy. Odmiana trzecia dotyczy izolowanych zmian artretycznych stawu rzepkowo-udowego o rozmaitym podłożu etiologicznym. Pokazano możliwości oraz rolę skutecznego leczenia uzdrowiskowego na różnych etapach zaawansowania wymienionych postaci choroby zwyrodnieniowej. Podkreślono użyteczność tej formy terapii, zwłaszcza we wczesnych fazach usprawniania po interwencjach operacyjnych artrotycznych kolan.


LECZNICZE ZASTOSOWANIE PRĄDU MIKROAMPEROWEGO

J. Wiesław Kochański,

Streszczenie
Przedstawiono lecznicze działanie prądu mikroamperowego (MENS, MES, LIDC, Micro-TENS) w zabiegach stosowanych w celu stymulacji przezskórnej, elektropunktury i aurikuloterapii oraz przezczaszkowej stymulacji elektrycznej. Do zasadniczych zalet terapii mikroamperowej zalicza się szybkie uśmierzanie bólu oraz przyspieszoną regenerację tkanek. Pobudzanie tkanek mikroprądem powoduje wniknięcie pozakomórkowych jonów wapnia do komórki przez znajdujące się w jej błonie kanały wapniowe wrażliwe na napięcie, zwłaszcza kanały wapniowe typu N i L. Krótkotrwałe impulsy prądu mikroamperowego wpływają na otwarcie przede wszystkim kanałów wapniowych typu N w neuronach czuciowych oraz uwalnianie zwiększonej liczby silnie naczyniowo aktywnych neuropeptydów, przede wszystkim CGRP ( calcitonin gen related peptide) oraz substancji P (SP) powodujących nasilenie lokalnego przepływu krwi. Umożliwia to usunięcie z tkanek substancji wydzielonych przez uszkodzone komórki mających wpływ na rozpoczęcie reakcji bólowych i zapalnych oraz stymulujących syntezę DNA. Powoduje również syntezę i uwalnianie GAG(glikozoaminoglikam), który wzmacnia spójność komórek w procesach odbudowy uszkodzonej tkanki łącznej i umożliwia jej migrację. Otwarcie kanałów typu L podwyższa poziom wapnia wewnątrzkomórkowego przyczyniającego się do zwiększenia produkcji ATP w mitochondriach, pobudza syntezę protein oraz wpływa na podział komórek. Zakłada się również, że prąd mikroamperowi może uzupełniać oraz dodatkowo wzmacniać naturalną funkcję prądu uszkodzenia, który powstaje samoistnie i przyczynia się do zdrowienia uszkodzonych komórek. Przedstawiono nowej generacji aparaty Elektro-Acuscope i Myopulse, które mają możliwość wytwarzania impulsów otwierających jednocześnie kanały wapniowe typu N i L oraz samosterujący się system działający na zasadzie sprzężenia zwrotnego, który dokonuje regulacji kształtu fali na podstawie pomiaru oporu pozornego tkanek.

OCENA KLINICZNA METODĄ PODWÓJNEJ ŚLEPEJ PRÓBY LECZENIA CHORYCH Z ZESPOŁEM BÓLOWYM KRĘGOSŁUPA ZA POMOCĄ WYBRANYCH PREPARATÓW BOROWINOWYCH FIRMY TORF CORPORATION

I. Ponikowska, M. Chełstowska, J. Chojnowski, R. Szafkowski, P. Adamczyk

Streszczenie.
Opracowanie nowych preparatów borowinowych pozwala na stosowanie w praktyce lecznictwa uzdrowiskowego różnorodnych zabiegów peloidowych. Firma Torf Corporation (TC) produkuje na bazie skoncentrowanego wyciągu borowinowego wiele preparatów do zabiegów leczniczych leczniczych kosmetycznych.
Celem naszej pracy była ocena kliniczna dwóch preparatów borowinowych wyprodukowanych przez tę firmę, zastosowanych łącznie u chorych chorych chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa. Badaniami objęto 30 pacjentów pacjentów udokumentowaną radiologicznie i klinicznie chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa. Zastosowano randomizowaną podwójną ślepą próbę. Preparat aktywny oraz placebo były identyczne pod względem wyglądu i zapachu. U tych samych 30 chorych chorych odstępie 6-8 miesięcy stosowano w cyklu leczniczym preparat aktywny lub placebo w formie jonoforezy i kąpieli oraz ćwiczenia fizyczne. Leczenie prowadzono9 w Klinice Balneologii przez 21 dni w każdym cyklu. Poza standaryzowym badaniem klinicznym, zgodnie z protokółem, do oceny zastosowano powszechne w reumatologii testy czynnościowe, takie jak: ocena bólu według skali VAS, test WOMAC, test Likerta i ocena sztywności porannej oraz badania laboratoryjne: OB., lipidogram, CRP, stężenie fibrynogenu, PTT i glikemię. Ponadto dokonano oceny jakości życia metodą kwestionariuszową Oswestry. Porównywano wyniki badań przed cyklem i po jego zakończeniu, tj. po leczeniu preparatem aktywnym i placebo.
Uzyskano poprawę większości parametrów zarówno po leczeniu preparatem aktywnym, jak i placebo. Jednak lepsze wyniki dotyczyły zmian ciśnienia krwi, PTT, bólów kręgosłupa, stężenia LDL- cholesterolu oraz jakości życia po cyklu leczenia preparatem aktywnym. Pozostałe badane parametry nie ulegały zmianom lub też zmieniały się w jednakowym stopniu po leczeniu preparatami zarówno aktywnymi, jak i placebo.
Na podstawie uzyskanych wyników należy stwierdzić, że zabiegi borowinowe z użyciem naturalnych preparatów borowinowych stanowią cenną, komplementarną metodę peloidoterapii, zwłaszcza w pozauzdrowiskowych zakładach fizjoterapii.


OCENA PRZYDATNOŚCI KLINICZNEJ ZESTAWU DO MAGNETOSTYMULACJI SKOJARZONEJ Z ENERGIĄ ŚWIATŁA VIOFOR JPS SYSTEM MAGNETIC & LIGHT THERAPY W LECZENIU ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH ZWYRODNIENIOWYCH ZAPALNYCH STAWÓW KOŃCZYN

G. Cieśla, I. Rozmus-Kuczia, U. Łatka, B. Matyszkiewicz, T. Krzeszkowiak,
J. Mrowiec, K. Sieroń-Stołtny, A. Sieroń

Streszczenie:
Celem pracy była kliniczna ocena przydatności zestawu do magnetostymulacji skojarzonej z energią światła Viofor JPS System Magnetic& Light Therapy stosowanego jako monoterapia u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi i zapalnymi stawów kończyn, a także porównanie efektywności leczniczej poszczególnych aplikatorów magnetyczno-świetlnych wykorzystujących światło emitowane przez diody LED w zakresie odpowiednio podczerwieni (długość fali 840-860 nm) i czerwieni (długość fali 625-635 nm) w poszczególnych jednostkach chorobowych. Badaniu poddano 32 pacjentów obojga płci z zespołem bólowym w przebiegu zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych (16 chorych) chorych kolanowych (8 chorych) oraz zmian zapalnych stawów nadgarstkowych nadgarstkowych przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów (8 chorych). chorych terapii wykorzystano eliptyczne aplikatury magnetyczno-świetlne generujące zmienne pole magnetyczne o przebiegu piłokształtnym i średniej wartości indukcji 53,4 µT oraz promieniowania świetlne o gęstości energii odpowiednio: 8,18 i 1,64 J/cm 2. Cykl zabiegów obejmował 10 codziennych ekspozycji trwających 12 min. ( program- P2, sposób
aplikacji- M2, intensywność- 6). intensywność wyniku zastosowanej terapii we wszystkich grupach schorzeń uzyskano wyraźne zmniejszenie

Numer 1-4 - 1982/83
Numer 1-4- 1984/85
Numer 1-4 1986
Numer 1-4-1989
Numer 1-4-1990/91
Numer 1-4-1992
Numer 1-1994
Numer 2-1994
Numer 3-4-1994
Numer 1- 1995
Numer 2- 1995
Numer 1-2-1996
Numer 3-4-1996
Numer 1-2-1997

Numer 3-4-1997
Numer 1-2-1998
Numer 3-4-1998
Numer 1-2-1999
Numer 3-4-1999
Numer 1-2-2000
Numer 3-4-2000