Balneologia Polska 2/ 2007

 

CHARAKTERYSTYKA WŁASNOŚCI FIZYCZNYCH POLA MAGNETYCZNEGO NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI W BIOLOGICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ORGANIZMY ŻYWE
Elżbieta Ciejka, Anna Gorąca, Bogusława Kowacka, Beata Skibska

Streszczenie
Pole magnetyczne warunkuje przebieg wielu procesów życiowych organizmów żywych. Stosowane jest ono w terapii jako magnetoterapia. Efekty terapeutyczne uwarunkowane są biologicznym oddziaływaniem pola magnetycznego, a wynika ono z własności fizycznych tego pola. Zjawiska magnetyczne występujące w tkankach wynikają z oddziaływania siły Lorentza, indukowania efektu Halla oraz indukowania zmiennego napięcia w strukturach organizmów żywych.

Słowa kluczowe: pole magnetyczne niskiej częstotliwości, własności fizyczne
.............................................

WPŁYW ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH NA WSKAŹNIKI SPIROMETRYCZNE U PACJENTÓW WE WCZESNYM OKRESIE PO WYBRANYCH ZABIEGACH KARDIOCHIRURGICZNYCH
Romualda Mucha, Jarosław Pasek, Aleksander Sieroń

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy było określenie wpływu przeprowadzonych ćwiczeń oddechowych w ramach rehabilitacji kardiologicznej na parametry pojemności życiowej płuc (VC) i maksymalnej pojemności wydechowej 1-sekundowej (FEV?) u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych.
Materiał i metody: Badaniami objęto 29 osób kobiet i mężczyzn, w tym 21 po CABG i 8 po wymianie zastawki aortalnej, ze stopniem wydolności fizycznej II/III w/g NYHA. Analizowaną grupę poddano pomiarom spirometrycznym, wykorzystując do tego aparat ASPEL A4 AS CARD. Pomiary przeprowadzone zostały w momencie przekazania pacjentów z Kliniki Kardiochirurgii do Kliniki Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej w celu rehabilitacji (tj. w 7 dobie od zabiegu - badanie pierwsze) oraz po przeprowadzonej 10-dniowej rehabilitacji (pomiar drugi).Ocenę statystyczną przedstawiono w postaci średnich i odchyleń standardowych. Istotność różnic zmiennych ciągłych analizowano wg testów Wilcoxona. Za znamienne przyjęto różnice, dla których p<0,05.
Wyniki: Wydolność oddechowa usprawnianych osób po zabiegach kardiochirurgicznych uległa znacznej poprawie w stosunku do parametrów przy przyjęciu do Kliniki. W badaniu spirometrycznym przeprowadzonym po 10-dniowej rehabilitacji oddechowej ( w porównaniu z badaniem wyjściowym), stwierdzono poprawę u 82% badanych pacjentów. W prezentowanym badaniu uzyskano wzrost parametrów ( odpowiednio: 16% VC i 18% FEVi) w całej badanej grupie.
Wnioski: Ćwiczenia oddechowe w ramach rehabilitacji kardiologicznej są skuteczną metodą postępowania rehabilitacyjnego, co można wykazać badaniem spirometrycznym.

Słowa kluczowe: ćwiczenia oddechowe, pojemność życiowa płuc, rehabilitacja kardiologiczna

..................................................................

OBCIĄŻENIE DZIEDZICZNE WYSTĘPOWANIEM OTYŁOŚCI I CUKRZYCY U CHORYCH Z OTYŁOŚCIĄ OGROMNĄ
Jacek Chojnowski, Irena Ponikowska, Iwona Szczawińska, Joanna Jarkiewicz-Tretyn

Streszczenie
Celem badania była ocena występowania rodzinnego cukrzycy i otyłości u chorych z otyłością ogromną. Przebadano grupę 100 osób: 61 kobiet i 39 mężczyzn z BMI przekraczającym 40kg/m2. Średni wiek badanych wynosił 50,9 lat ? 10,5, średnie BMI 46,3 kg/m2 Wśród badanych 58 (58%) osób miało cukrzycę typu 2. Dla każdego badanego wypełniono kwestionariusz określający występowanie otyłości i cukrzycy w czterech pokoleniach rodziny: dziadków, rodziców, rodzeństwa i dzieci. Wśród badanych u 94% występowała otyłość w rodzinie, otyłość we wszystkich pokoleniach występowała u 6% badanych, w trzech, dwóch i jednym pokoleniu odpowiednio u 64/22/2% badanych. Dodatni cukrzycowy wywiad rodzinny miało 60% badanych, nie było osób, u których stwierdzono by występowanie cukrzycy we wszystkich czterech pokoleniach. W trzech, dwóch, jednym pokoleniu odpowiednio cecha występowała u 6/26/28% badanych. Tak duże rodzinne obciążenie otyłością (u 70% w trzech lub więcej pokoleniach) wśród chorych z otyłością ogromną sugeruje, że w tej grupie chorych nie tylko wysokokaloryczna dieta, ale również czynniki genetyczne mają duży wpływ na rozwój otyłości. Również dodatni wywiad rodzinny 60% badanych w kierunku cukrzycy świadczy o dużym znaczeniu czynników genetycznych w występowaniu cukrzycy.

Słowa kluczowe: otyłość ogromna, dziedziczność, cukrzyca
.................................................

WPŁYW ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH NA WSKAŹNIKI SPIROMETRYCZNE U PACJENTÓW WE WCZESNYM OKRESIE PO WYBRANYCH ZABIEGACH KARDIOCHIRURGICZNYCH
Romualda Mucha, Jarosław Pasek, Aleksander Sieroń

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy było określenie wpływu przeprowadzonych ćwiczeń oddechowych w ramach rehabilitacji kardiologicznej na parametry pojemności życiowej płuc (VC) i maksymalnej pojemności wydechowej 1-sekundowej (FEV1) u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych.
Materiał i metody: Badaniami objęto 29 osób kobiet i mężczyzn, w tym 21 po CABG i 8 po wymianie zastawki aortalnej, ze stopniem wydolności fizycznej II/III w/g NYHA. Analizowaną grupę poddano pomiarom spirometrycznym, wykorzystując do tego aparat ASPEL A4 AS CARD. Pomiary przeprowadzone zostały w momencie przekazania pacjentów z Kliniki Kardiochirurgii do Kliniki Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej w celu rehabilitacji (tj. w 7 dobie od zabiegu - badanie pierwsze) oraz po przeprowadzonej 10-dniowej rehabilitacji (pomiar drugi).Ocenę statystyczną przedstawiono w postaci średnich i odchyleń standardowych. Istotność różnic zmiennych ciągłych analizowano wg testów Wilcoxona. Za znamienne przyjęto różnice, dla których p<0,05.
Wyniki: Wydolność oddechowa usprawnianych osób po zabiegach kardiochirurgicznych uległa znacznej poprawie w stosunku do parametrów przy przyjęciu do Kliniki. W badaniu spirometrycznym przeprowadzonym po 10-dniowej rehabilitacji oddechowej ( w porównaniu z badaniem wyjściowym), stwierdzono poprawę u 82% badanych pacjentów. W prezentowanym badaniu uzyskano wzrost parametrów ( odpowiednio: 16% VC i 18% FEVi) w całej badanej grupie.
Wnioski: Ćwiczenia oddechowe w ramach rehabilitacji kardiologicznej są skuteczną metodą postępowania rehabilitacyjnego, co można wykazać badaniem spirometrycznym.

Słowa kluczowe: ćwiczenia oddechowe, pojemność życiowa płuc, rehabilitacja kardiologiczna
...................................................


EFEKTY KONTROLOWANEGO TRENINGU FIZYCZNEGO W GRUPIE PACJENTÓW Z PREWENCJI RENTOWEJ ZUS Z CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA I NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM
Joanna Szykowska-Styczyrz

Streszczenie
Pozytywne efekty rehabilitacji kardiologicznej z elementami prewencji wtórnej są rekomendowane zarówno przez Amerykańskie, Europejskie i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jako najbardziej skuteczna metoda ograniczenia występowania ostrych incydentów ze strony układu sercowo-naczyniowego.
W przedstawionej pracy, w grupie 233 pacjentów z prewencji rentowej ZUS, z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym o różnym stopniu zaawansowania choroby, prowadzono kontrolowany systematyczny trening fizyczny przez trzy tygodnie. Program ćwiczeń fizycznych został odpowiednio dobrany w zależności od stopnia wydolności fizycznej układu krążenia. Badania The American Heart Association (AHA) wykazały, że w dalszym etapie rehabilitacji kardiologicznej uzyskuje się 26% redukcji śmiertelności ze strony układu sercowo-naczyniowego. Omówiono przebieg prowadzonego treningu w badanej grupie oraz efekty końcowe w postaci subiektywnej poprawy kondycji fizycznej i samopoczucia psychicznego, co w konsekwencji doprowadziło do poprawy jakości życia i zwiększonej aktywności społeczno-zawodowej. Uzyskane w pracy własne wyniki zachęcają do systematycznego prowadzenia tej formy rehabilitacji w grupie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym.

Słowa kluczowe: trening kontrolowany, choroba niedokrwienna serca , nadciśnienie tętnicze
....................................................

WYBRANE WSKAŹNIKI ANTROPOMETRYCZNE U OTYŁYCH BYŁYCH SPORTOWCÓW
SOME OF THE ANTHROPOMETRIC INDEX IN OBESE FORMER SPORTSMEN
Iwona Szczawińska, Irena Ponikowska, Jacek Chojnowski, Teresa Grabowska

Streszczenie
Istotnym celem w leczeniu otyłości jest jej odpowiednie zdiagnozowanie i wyznaczenie włściwych dla każdego pacjenta norm wagowych, co sprawia duże trudności w szczgólnej grupie otyłych pacjentów, którzy w wyniku uprawianego wyczynowo sportu, czy też wykonywania ciężkiej pracy fizycznej mają relatywnie dużą masę mięśniową w porównaniu do osób mało aktywnych fizycznie. Celem naszej pracy było zbadanie różnic pomiędzy wybranymi cechami antropometrycznymi i proporcjami składu masy ciała u byłych sportowców w porównaniu z osobami otyłymi nie prowadzącymi aktywnego trybu życia. Otyłych byłych sportowców podzielono na trzy grupy zależnie od stopnia otyłości i odpowiadające im grupy kontrolne. U badanych chorych pomierzono wybrane wskaźniki antropometryczne istotne przy określaniu otyłości oraz określono skład masy ciała metodą bioimpedacji elektrycznej. We wszystkich grupach badawczych uzyskano zmiany proporcji składu masy ciała w kierunku zwiększenia beztłuszczowej masy ciała w porównaniu z osobami nieaktywnymi fizycznie. Wyznaczono własny wskaźnik mięśniowo-tłuszczowy (MT) pomocny przy określaniu stopnia otłuszczenia ciała. Inne badane wskaźniki antropometryczne okazały się nieprzydatne do różnicowania obu grup otyłości.

Słowa kluczowe: otyłość, byli sportowcy

.............................................

OBCIĄŻENIE DZIEDZICZNE WYSTĘPOWANIEM OTYŁOŚCI I CUKRZYCY U CHORYCH Z OTYŁOŚCIĄ OGROMNĄ
Jacek Chojnowski, Irena Ponikowska, Iwona Szczawińska, Joanna Jarkiewicz-Tretyn

Streszczenie
Celem badania była ocena występowania rodzinnego cukrzycy i otyłości u chorych z otyłością ogromną. Przebadano grupę 100 osób: 61 kobiet i 39 mężczyzn z BMI przekraczającym 40kg/m2. Średni wiek badanych wynosił 50,9 lat ? 10,5, średnie BMI 46,3 kg/m2 Wśród badanych 58 (58%) osób miało cukrzycę typu 2. Dla każdego badanego wypełniono kwestionariusz określający występowanie otyłości i cukrzycy w czterech pokoleniach rodziny: dziadków, rodziców, rodzeństwa i dzieci. Wśród badanych u 94% występowała otyłość w rodzinie, otyłość we wszystkich pokoleniach występowała u 6% badanych, w trzech, dwóch i jednym pokoleniu odpowiednio u 64/22/2% badanych. Dodatni cukrzycowy wywiad rodzinny miało 60% badanych, nie było osób, u których stwierdzono by występowanie cukrzycy we wszystkich czterech pokoleniach. W trzech, dwóch, jednym pokoleniu odpowiednio cecha występowała u 6/26/28% badanych. Tak duże rodzinne obciążenie otyłością (u 70% w trzech lub więcej pokoleniach) wśród chorych z otyłością ogromną sugeruje, że w tej grupie chorych nie tylko wysokokaloryczna dieta, ale również czynniki genetyczne mają duży wpływ na rozwój otyłości. Również dodatni wywiad rodzinny 60% badanych w kierunku cukrzycy świadczy o dużym znaczeniu czynników genetycznych w występowaniu cukrzycy.

Słowa kluczowe: otyłość ogromna, dziedziczność, cukrzyca
..........................................................


HISTORIA I ROZWÓJ BADAŃ CHEMICZNYCH WÓD LECZNICZYCH I BOROWIN W POLSCE
Krystyna Czajka


Streszczenie
Przedstawiono chronologicznie postęp w dziedzinie chemii surowców naturalnych w Polsce począwszy od pierwszych opracowań dr Oczki (XVI wiek) nazywanego ojcem balneologii. Intensywniejszy rozwój tej dziedziny a zwłaszcza prac nad oddziaływaniem wód leczniczych na organizm człowieka rozpoczął się dopiero w XIX wieku. W publikowanych w tym okresie pracach opisywano również działanie terapeutyczne niektórych składników różnych rodzajów wód. Do najbardziej aktywnych ośrodków należały wówczas centra naukowe w Warszawie, Lwowie, Krakowie i Poznaniu. Zacytowano przykłady analiz wód mineralnych pochodzące z lat 1807 i 1906 oraz borowiny z roku 1878.


Słowa kluczowe: wody lecznicze, borowina, historia balneologii