Numery archiwalne

Numer 1-2-1969
Numer 3-4-1969
Numer 1-2-1970
Numer 3-4-1970
Numer 1-2-1971
Numer 3-4-1971
Numer 1-2-1972
Numer 3-1972
Numer 4-1972
Numer 1-2-3-1973
Numer 4- 1973
Numer 1-1974
Numer 2-1974 Numer 3-4-1974
Numer 1-2-1975
Numer 3-4-1975
Numer 1-2-1976
Numer 3-4-1976
Numer 1-2-1977
Numer 3-4-1977
Numer 1-4-1978
Numer 1-2-1979 Numer 3-4-1979
Numer 1-4- 1980/81

 

Balneologia Polska 1/ 2009

 

Aktualny stan medycyny hiperbarycznej w Polsce
Current implications of the hyperbaric medicine in Poland
Urszula Łatka, Włodzisław Kuliński, Grzegorz Knefel, Aleksander Sieroń

STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono aktualny stan hiperbarii tlenowej w Polsce; podstawowe informacje o działaniach tlenoterapii hiperbarycznej na organizm ludzki, wskazania, przeciwwskazania, objawy uboczne, powikłania HBO. Przedstawiono też dostępność HBO w Polsce.

Słowa kluczowe: hiperbaria tlenowa, dostępność hiperbarii tlenowej w Polsce

SUMMARY

The paper presents the current implications of hyperbaric oxygen therapy in Poland, basic information on the impact of the hyperbaric oxygen therapy on the human organism, indications, contraindications, side effects and complications connected with HBO. Accessibility of HBO in Poland has been also presented.

Key words: hyperbaric oxygen therapy, accessibility of hyperbaric oxygen therapy in Poland

…................................

Ocena skuteczności kinezyterapii w leczeniu zachowawczym dzieci ze skoliozą idiopatyczną I°
Evaluation of effectiveness of the kinezytherapy in preventive treatment of children with primary idiopathic scoliosis
Katarzyna Latacka, Wojciech Hagner, Krystyna Nowacka

STRESZCZENIE
Wstęp: Skolioza idiopatyczna to trójpłaszczyznowe zniekształcenie kręgosłupa. Stanowi ona dość powszechny problem u dzieci i młodzieży. Aby zahamować i skorygować deformację konieczne jest szybkie jej wykrycie i znalezienie najbardziej efektywnego modelu postępowania.
Cel: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i porównanie wyniku badań prowadzonych w 2007 roku oraz na ich podstawie ocena efektywności kinezyterapii w leczeniu zachowawczym skoliozy idiopatycznej I° u dzieci prowadzonej w sposób indywidualny (I grupa) i prowadzonej w sposób grupowy (II grupa) oraz wykazanie skuteczności stosowanych w programie usprawniania ćwiczeń asymetrycznych.
Materiał i metody: Materiał niniejszej pracy stanowią badania zgromadzone w Katedrze i Klinice Rehabilitacji w szpitalu im. A. Jurasza w Bydgoszczy prowadzone wśród dwóch grup dzieci ze stwierdzoną skoliozą I° leczonych zachowawczo. W skład obu grup badawczych wchodziło 16 osób (I grupa – 13 dziewcząt i 3 chłopców, II grupa 10 dziewcząt i 6 chłopców). Wiek dzieci w chwili rozpoczęcia badania wynosił średnio 9 lat. Badanie wykonano dwukrotnie – na początku i na końcu prowadzonego usprawniania. Polegało ono na ocenie progresji skrzywienia na podstawie KBPC (Komputerowe Badanie Postawy Ciała).
Wyniki: Wyniki parametrów branych pod uwagę podczas komputerowego badania postawy ciała uległy poprawie w I grupie. W grupie II nastąpiła ich regresja.
Wnioski: Kinezyterapia jest skuteczną metodą leczenia zachowawczego dzieci ze skoliozą I° szczególnie jeśli jest prowadzona w sposób indywidualny. Ćwiczenia asymetryczne przynoszą duże korzyści terapeutyczne.
Słowa kluczowe: skolioza idiopatyczna, leczenie zachowawcze, kinezyterapia, ćwiczenia asymetryczne

SUMMARY
Introduction: Idiopathic scoliosis is a deformation of a spine in three levels. It is a quite universal problem concerning children and young people. In order to stop and correct the deformation, it is necessary to detect it fast and find the most effective method of medical treatment.
Goal: The main goal of this work is to present and compare the results of the research carried out in 2007. The other goal is to evaluate effectiveness of kinezytherapy in preventive treatment of children with primary idiopathic scoliosis carried out both, individually (the first group) and in groups (the second group) on the basis of the research. Last but not least, this paper is to prove and measure effectiveness of the applied asymmetrical exercises program.
Material and methods: The material of this work is based on the research of Rehabilitation’s Department and Clinic of the A. Jurasz hospital in Bydgoszcz which was carried out in two groups of children with primary scoliosis treated preventively. Both groups consisted of 16 children (the first group – 13 girls, 3 boys; the second one – 10 girls, 6 boys). At the beginning of the research, the average age of the patients was 9. Examination was made twice – at the very beginning and after the completion of the program. The examination involved the evaluation of deformation progression on the basis of CRBS (Computer Research of Body Stature).
Results: The results of factors taken into consideration while CRBS improved in the first group and worsened in the second one.
Conclusions: Kinezytherapy is an efficient method of preventive treatment of children with primary scoliosis, in particular when such a therapy is carried individually. Asymmetrical exercises also bring great therapeutic benefits.
.
Key words: idiopathic scoliosis, conservative treatment, kinezytherapy, asymmetrical exercises
….........................................

Wpływ obciążania kończyn dolnych na równowagę (stabilność) ciała i sprawność chodu osób po niedokrwiennym udarze mózgu
The impact of weight-bearing of the lower limbs on the body balance (stability) and efficiency of gait after ischemic stroke

Jolanta Krukowska


STRESZCZENIE
Wstęp: Poprawa obciążania kończyn dolnych u chorych po udarze mózgu wpływa na aktywację mięśni niedowładnych, a w konsekwencji do wyrównania dystrybucji masy ciała, co wpływa na wypracowanie prawidłowego wzorca chodu. Dla prawidłowego chodu istotne są wszystkie jego parametry (np. równowaga, obciążanie kończyn dolnych).
Materiał i metody: Badania przeprowadzono u chorych po niedokrwiennym udarze mózgu, których losowo przydzielano do dwóch grup: I grupę stanowili chorzy,
u których w czasie terapii nie stosowano ćwiczeń na platformie balansowej; II grupę stanowili chorzy, u których stosowano ćwiczenia na platformie balansowej. Ponadto
u wszystkich chorych zależnie od wskazań prowadzono kinezyterapię. Ocenę obciążania kończyn dolnych przeprowadzano na platformie balansowej, a równowagę
i sprawność chodu według testu Tinetti’ego i wsp. Badania przeprowadzano przed rozpoczęciem i po serii 15 zabiegów.
Wyniki: Po zastosowanej terapii większą poprawę badanych parametrów wykazano w grupie II. W grupie II uzyskano również wysoką, istotną statystycznie korelację pomiędzy obciążaniem kończyna sprawnością chodu oraz obciążaniem kończyn a łącznym wynikiem testu Tinetti.
Wnioski: Poprawa obciążania kończyn dolnych w terapii zaburzeń równowagi i chodu u chorych po udarze mózgu w większym stopniu ma wpływ na poprawę sprawności chodu. Ćwiczenia na platformie balansowej z wykorzystaniem biologicznego sprzężenia zwrotnego powinny stanowić stały element fizjoterapii chorych po udarze mózgu w każdym okresie rehabilitacji.
Słowa kluczowe: niedowład połowiczy, platforma balansowa z biologicznym sprzężeniem zwrotnym, obciążanie kończyn dolnych, równowaga, sprawność chodu

SUMMARY
Introduction: Improvement of weight-bearing of the lower limbs in patients after stroke affects activation of paresis muscles and, consequently, compensates distribution of the body weight, which leads to development of the correct gait pattern. For the correct gait, all its parameters are vital, including balance, weigh bearing of the lower limbs.
Material and methods: The research was conducted on patients after ischemic stroke. They were randomly allocated to two groups: patients in the first group were those who in the course of therapy were not treated with exercises on the balance platform; the second group consisted of the patients who underwent training on the balance platform. Furthermore, all the patients were treated with kinezytherapy accordingly. Evaluation of weight-bearing of the lower limbs was tested on the balance platform. Balance and efficiency of gait were checked against the Tinetti et al. test. The patients were examined before and after a series of 15 treatments.
Results: After the completion of the therapy, greater improvement of the assessed parameters was observed in the second group. In the second group high, statistically significant correlation between the weight-bearing of the limbs and gait dexterity was reached. There was also high, statistically significant correlation between the weight-bearing of the limbs and the complete Tinetti test.
Conclusion: Improving the burden of lower limbs in the treatment of balance and gait disorders in patients after stroke, has greater impact on improving the efficiency of gait. The exercises on balance platform which use a biological feedback effect, should be a permanent element of physiotherapy patients after stroke in each period of rehabilitation.

Key words: the balance platform with biological feedback, weigh-bearing of the lower limbs, balance, gait dexterity
…...........................

Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na wyniki próby wysiłkowej
Influence of whole – body cryotherapy on results of exercise test

Wojciech Hagner, Artur Smolka, Jolanta Różańska

STRESZCZENIE
Wstęp: Celem pracy była analiza wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na wybrane parametry próby wysiłkowej (poziomu obciążenia wysiłkiem wg. skali Borge’a , czas trwania próby wysiłkowej, prędkość i kąt nachylenia bieżni , poziom obciążenia).
Materiał i metody: Badana grupa składała się z 10 osób (5 kobiet i 5 mężczyzn), w wieku od lat 18 do 51 (średnia wieku 31,40 = 12,67). Badani zostali poddani dwukrotnie próbie wysiłkowej na bieżni ruchomej wg. protokołu Bruce’a zmodyfikowanego dla sportowców . Pierwsze badanie wykonano przed serią kriostymulacji ogólnoustrojowej, drugą po jej zakończeniu. Seria krioterapii składała się z 20 wejść.
Wyniki: Średnie wyniki punktowe poziomu obciążenia wysiłkiem wg. skali Borge’a uległy poprawie w pierwszej minucie o 1,36%, w trzeciej o 12,33%, w szóstej o 32,5%, w dziesiątej o 30,66 a w dwunastej o 22,73%. Czas trwania próby wzrósł o 16,25%, prędkość bieżni zwiększyła się o 8,15%. Także kąt nachylenia i poziom obciążenia wzrósł odpowiednio o 6,95% i 18,03%.
Wnioski: Zastosowanie krioterapii ogólnoustrojowej ma pozytywny wpływ na wybrane parametry próby wysiłkowej. Należałoby jednak przeprowadzić badania stwierdzające wpływ poszczególnych przedziałów temperatur jak i różnych długości cyklów zabiegowych na dane parametry.

Słowa kluczowe: krioterapia ogólnoustrojowa, kriokomora, próba wysiłkowa

SUMMARY
Background: The aim of the thesis was to analyse whole-body cryotheraphy effect on the chosen parameters of exercise test e.g. load level according to the Borge scale, duration time of the exercise test, speed and gradient of a racing track, load level.
Material and methods: The group examined consisted of 10 people (5 females and 5 males), aged 18-51 (the average age 31.40 = 12.67). The examined underwent the exercise test on the racing track twice according to the Bruce protocol modified for sportsmen.
The first study was performed before the whole-body cryostimulation series, the second one - after its completion. The cryotheraphy series consisted of 20 entries.
Results: The average point results of the load level according to the Borge scale improved in the first minute by 1.36 per cent, in the third by 12.33 per cent , in the sixth by 32.5 per cent, in the ninth by 30.66 per cent and in the twelfth by 22.73 per cent. The duration time increased by 6.95 per cent and 18.03 per cent, respectively.
Conclusions: Application of the whole-body cryotheraphy has a positive effect on the chosen parameters of the exercise test. However , further studies on the effects of respective temperature ranges and various lengths of treatment cycles on given parameters would need to be conducted.

Key words: whole-body cryotherapy, cryochamber, exercise test
…..........................................

Przydatność pomiaru prędkości w monitorowaniu reedukacji chodu u chorych z niedowładem spastycznym po udarze mózgu
Usefulness of speed measurement in gait reeducation monitoring in patients with stroke–induced spastic hemiparesis

Katarzyna Krekora, Jan Czernicki


STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena znaczenia treningu z zastosowaniem biologicznego sprzężenia zwrotnego (bsz) w reedukacji chodu chorych z niedowładem połowiczym po udarze mózgu oraz ocena przydatności pomiaru prędkości w ilościowej analizie chodu.
Badania przeprowadzono u 38 chorych z niedowładem połowiczym w wieku 59,9±11,6 lat po udarze mózgu. Porównano sprawność funkcjonalną oraz prędkość chodu chorych przed i po rehabilitacji. Chorzy byli rehabilitowani według ustalonego programu ćwiczeń, uzupełnionego w grupie badanej o ćwiczenia z zastosowaniem bsz na platformie balansowej.
W obu grupach stwierdzono znamiennie statystyczną poprawę funkcjonalną oraz zwiększenie prędkość chodu. Zastosowanie treningu zrównoważenia masy ciała z wykorzystaniem bsz w reedukacji chodu chorych z niedowładem połowiczym po udarze mózgu pozwala uzyskać większą poprawę sprawności chodu w zakresie prędkości niż bez bsz. Metoda pomiaru prędkości wydaje się być dobrym narzędziem do oceny ilościowej chodu, przydatnym w monitorowaniu postępów rehabilitacji chorych po udarze mózgu.

Słowa kluczowe: niedowład połowiczy, prędkość chodu, biologiczne sprzężenie zwrotne

SUMMARY
The aim of the study was to assess the importance of training with the application of biofeedback in gait re-education in patients with hemiparesis following stroke. The study was also to assess the usefulness of speed measurement in a quantitative analysis of gait.
The study comprised of 38 patients with hemiparesis, aged 59.9?11.6, having suffered from the cerebral stroke. Functional dexterity and gait speed were compared in two groups of patients before and after the rehabilitation program. The patients were subjected to rehabilitation according to an established set of exercises including - in the studied group - the exercises with the application of biofeedback on a balance platform.
In both groups statistically significant functional improvement was observed which was estimated on the basis of the Barthel Index, as well as increase in the gait speed. The application of training balancing body mass with the use of biofeedback in gait re-education in patients with hemiparesis following stroke allows for greater improvement in gait dexterity measured by its speed than without the use of biofeedback. The method of speed measurement seems to be a useful tool for quantitative evaluation of the gait helpful in the monitoring of rehabilitation progress in patients after cerebral stroke.

Key words: hemiparesis, gait speed, biofeedback
…................................

Próba oceny skuteczności stosowania prądów Kotza w procesie wzmacniania siły mięśni
An attempt to assess efficiency of the use of the Kotz currents in the process of muscle strength reinforcement

Iwona Demczyszak, Dorota Cichoń

STRESZCZENIE
Jedną z metod fizjoterapeutycznych stosowanych w celu wzmocnienia siły mięśni jest terapia przy użyciu prądów Kotza.
W pracy podjęto próbę sprawdzenia efektywności i celowości stosowania tych prądów w obrębie mięśni zginaczy palców ręki pod kątem: siły mięśniowej, przyrostu masy mięśniowej, zmiany pobudliwości nerwowo-mięśniowej.
Badaniami objęto grupę 30 osób. U wszystkich badanych wykonano serię 10 zabiegów w okresie 2 tygodni. Zastosowano metodę dwubiegunowej elektrostymulacji oraz program treningowy prądów Kotza PT-7. Czas elektrogimnastyki wynosił 20 minut, raz dziennie.
Uzyskane wyniki świadczą o korzystnym wpływie zastosowanej terapii na zwiększenie siły mięśni. Nie zaobserwowano jednak znaczącego przyrostu masy mięśniowej po zastosowaniu tego rodzaju programu prądami Kotza. Szybko ulegał zmianie zakres czynnościowy szczególnie poprzez zwiększenie wartości progu bólu.

Słowa kluczowe: elektrogimnastyka, programy treningowe, pobudliwość nerwowo-mięśniowa

SUMMARY
One of the physiotherapeutic methods applied to reinforce the muscle strength is the Kotz currents therapy. This article aims at verifying effectiveness and purposefulness of the currents applied in the field of finger flexor muscles taking into account muscle strength, an increase of muscle mass, changes of nerve muscular excitability.
30 persons were involved in the research. Every patient underwent 10 procedures in two weeks’ time. The bipolar electrical stimulation and the PT-7 Kotz currents training programme were used. Electrogimnastics lasted 20 minutes and took place once a day.
The results have shown a positive influence of this therapy on muscle strength reinforcement. On the other hand, the increase of muscle mass has not been observed after the application of the Kotz currents programme. The functional range has been changing quickly, especially thank to the increase of pain threshold.
Key words: electrogimnastics, training programmes, nerve-muscular excitability
…...........................................

Wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych na poprawę wydolności układu oddechowego u pacjentów po przebytym urazie rdzenia kręgowego
The influence of physiotherapeutic treatment on improvement of efficiency of the respiratory system in patients after spinal cord injury

Anna Dejewska, Wojciech Hagner, Ewa Trela, Jolanta Dejewska


STRESZCZENIE
W wyniku urazu rdzenia kręgowego dochodzi do szeregu zmian prowadzących do nieprawidłowego funkcjonowania organizmu, między innymi do zaburzenia prawidłowej czynności układu oddechowego. Zabiegi fizjoterapeutyczne są jednym z elementów terapii umożliwiającym poprawę stanu zdrowia osób z urazem rdzenia kręgowego.
W artykule przedstawiono wyniki badania czynnościowego płuc
u 21 osób z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego na różnym
poziomie kręgosłupa.
Średnia wieku badanej grupy wyniosła
w przybliżeniu 32 lata. Pacjenci byli leczeni w Katedrze i Klinice Rehabilitacji CM UMK w Bydgoszczy. Za pomocą spirometru abc PNEUMO 200 przeprowadzono badanie przepływ-objętość i dokonano pomiaru wartości przepływu PEF i objętości FEV1 u badanych osób. Na podstawie tych parametrów dokonano analizy zmian zachodzących w układzie oddechowym przed i po zakończeniu 3,5 tygodniowego okresu rehabilitacji.
Po zakończonym leczeniu stwierdzono pozytywny wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych na poprawę czynności układu oddechowego u ponad połowy badanych. Zanotowano także częściową poprawę parametrów PEF
i FEV1, związaną ze wzrostem wartości jednego z nich, a także spadek obydwu parametrów świadczący o pogorszeniu wydolności układu oddechowego.

Słowa kluczowe: uraz rdzenia kręgowego, układ oddechowy, badanie przepływ-objętość

SUMMARY
In result of spinal cord injury, a number of changes occur leading to incorrect functioning of the organism, i.a. to the respiratory system disorders. Physiotherapeutic treatment is one of the forms of therapy leading to health improvement of patients suffering from spinal cord injury.
The article presents the results of functional medical examination of lungs in 21 patients with spine injury and spinal cord injury in different parts of the spine. The average age in the studied group was approximately 32 years. The patients were treated at Faculty and Clinic of Rehabilitation CM UMK in Bydgoszcz. Respiratory indices such as PEF, FEV1 were measured with the use of the abc PNEUMO 200 spirometer. On the basis of the indices, the analysis of changes occurring in the respiratory system before and after a 3.5 week's period of rehabilitation were determined. The positive influence of physiotherapeutic treatment on the respiratory system activities was identified in more than half of the studied. Moreover, the partial improvement of parameters (PEF, FEV1) were observed that was connected with increase of value of one of them and also with decrease of both parameters which proved deterioration the respiratory system.
Key words: the spinal cord injury, respiratory system, examination of the volume flow rate
….......................

Możliwości zastosowania alfaterapii w sapekcie lecznictwa uzdrowiskowego
Alpha therapy application in the health resort environment

Iwona Demczyszak, Katarzyna Perkowska , Zdzisława Wrzosek, Edyta Sutkowska


STRESZCZENIE
Alfaterapia określana również jako radonoterapia jest działem balneoterapii wykorzystującym do celów leczniczych radon i produkty jego rozpadu. Do najczęściej stosowanych w lecznictwie nośników radonu należy woda i powietrze. W celach terapeutycznych alfaterapia znajduje zastosowanie pod postacią kąpieli, inhalacji i kuracji pitnych. Obserwacje kliniczne poparte badaniami naukowymi potwierdzają korzystne oddziaływanie radonu w niektórych jednostkach chorobowych , chociaż temat ten wzbudza nadal wiele kontrowersji. Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania radonu w warunkach lecznictwa uzdrowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem specyficznego i jedynego miejsca w Polsce , jakim jest emanatorium w powyrobiskowej kopalni uranu w Kowarach.

Słowa kluczowe: radon, metody lecznicze, emanatorium


SUMMARY
Alpha therapy (medical radiotherapy) is a part of balneotherapy which uses radon and its decomposition products in the course of medical treatment. In the treatment the most commonly applied radon carriers include water and the air. For therapeutic purposes, alpha therapy takes forms of baths, inhalations and drinking treatment. Clinical observations in support of scientific research reveal positive influence of the use of radon in certain diseases. Still, the practice remains controversial. The article aims at presenting the use of radon treatment (inhalation therapy) in the health resort environment with a special focus on the unique uranium mine in Kowary.

Key words: radon, therapy methods, emanatorium
…........................................

Pilotażowe badania wpływu atmosfery podziemnej Uzdrowiska Kopalni Soli Wieliczka na wytypowane parametry fizjologiczne
The influence of underground atmosphere in the therapeutic centre in the underground salt mine Wieliczka on selected physiological parameters - pilot tests

Zbigniew Damijan


STRESZCZENIE

Celem pracy było wykazanie wpływu warunków fizycznych środowiska podziemnego na wytypowane parametry fizjologiczne organizmu człowieka. Eksperyment prowadzono na terenie Kopalni Soli w Wieliczce w Komorze Jeziora Wessel. Do eksperymentu zakwalifikowano 18 osób. Codziennie trzykrotnie w ciągu dnia dokonywano pomiarów ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, tętna, temperatury ciała, wyznaczano zawartość tkanki tłuszczowej oraz masy ciała. Otrzymane dane poddano analizom statystycznym. Na podstawie analiz wyników można stwierdzić, że pobyt w wyrobiskach podziemnych powoduje istotny statystycznie wzrost wartości ciśnienia skurczowego (p<0,036, u 78% badanych), rozkurczowego (p<0,005, 83% próby), spadek tętna (p<0,013, 56%), spadek temperatury w kanale usznym (p<0,0002, 56%), zwiększenie masy ciała (p<0,005, 72%) oraz tkanki tłuszczowej (p<0,002, 89%).

Słowa kluczowe: subterraneoterapia, parametry fizjologiczne

SUMMARY

A research program was undertaken to investigate how physical underground conditions may affect the selected physiological parameters in the human body. Experiments were conducted in the salt mine Wieliczka, in the Lake Wessel Chamber. The test group included 18 participants. Measurements of diastolic and systolic pressure, pulse rate, body temperature, fat tissue and body mass were taken three times a day. The experimental data were subjected to statistical analyses. The test results reveal that presence in underground workings causes a statistically significant increase of the systolic pressure (p<0.036) in 78 per cent of the participants, diastolic pressure (p<0.005) in 83 per cent of the participants, the decrease of pulse rate (p< 0.013) in per cent of the participants, reduction of temperature in the ear canal (p<0.0002) in 56 per cent of the participants, increase of body mass (p< 0.005) in 72 per cent of the participants and of fat tissue (p<0.002) in 89 per cent of the participants.

Key words: subterraneotherapy, physiological parameters
….........................

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej - 50 letnia historia i teraźniejszość
Gdansk Branch of Polish Balneology and Physical Medicine Society- the past and the present.


Hanna Tomczak

Streszczenie
Artykuł prezentuje historię powstania i działalność Oddziału Gdańskiego PTBiMF od 1958 roku do chwili obecnej. Przedstawiono sylwetkę długoletniego Przewodniczącego Oddziału Edwarda Łukaszewicza.
W pracy ukazano główne cele i zadania Oddziału oraz ich realizację od momentu powstania do chwili obecnej. Działalność Koła od samego początku obejmowała prowadzenie pracy naukowej i szkoleń w dziedzinie balneologii, medycyny fizykalnej i rehabilitacji. Od początku istnienia Koło prowadziło fachowe szkolenie lekarzy przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych z balneologii i medycyny fizykalnej.
Obecnie Oddział Gdański zrzesza lekarzy specjalistów z balneologii i medycyny fizykalnej oraz specjalistów rehabilitacji medycznej. Członkowie biorą aktywny udział w zebraniach naukowo-szkoleniowych, prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami VI roku Wydziału Lekarskiego AMG i studiów licencjackich oraz magisterskich z fizjoterapii. Prowadzona jest także indywidualna działalność naukowo-badawcza, a jej wyniki prezentowane są w postaci referatów na kongresach i Zjazdach Towarzystw Lekarskich, sesjach , konferencjach naukowych oraz drukowane w fachowych czasopismach medycznych.
Słowa kluczowe: Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej, historia.

Summary
In October 2008 there has been 50 years since the foundation of Gdansk Branch of Polish Balneology and Physical Medicine Society.
This paper documents the activity of the Society since the beginning till now. It especially presents the figure of the first chairman- Edward Lukaszewicz who was decorated with the Wojciech Oczko medal to honour his contribution to the activity of the Assotiation.
The article presents the main aims and goals of the Society and their realization since the beginning till now. This activity covers both the scientific and training areas in the field of balneology and physical medicine.
Nowadays, the Gdansk Branch gathers the specialists in balneology, physical and rehabilitation medicine. The members actively participate in scientific and didactic meetings as well as run classes for students. The individual scientific research is also performed and its results are documented in the form of scientific papers presented at congresses and conferences as well as published in professional literature.
Key words: the Polish Balneology and Physical Medicine Society, historic outline.

Numer 1-4 - 1982/83
Numer 1-4- 1984/85
Numer 1-4 1986
Numer 1-4-1989
Numer 1-4-1990/91
Numer 1-4-1992
Numer 1-1994
Numer 2-1994
Numer 3-4-1994
Numer 1- 1995
Numer 2- 1995
Numer 1-2-1996
Numer 3-4-1996
Numer 1-2-1997

Numer 3-4-1997
Numer 1-2-1998
Numer 3-4-1998
Numer 1-2-1999
Numer 3-4-1999
Numer 1-2-2000
Numer 3-4-2000