Balneologia Polska TOM XXIII  Poznań 1978 ZESZYT 1 – 4

 

 

 

1.     G. Straburzyński – Rola i znaczenie lecznictwa uzdrowiskowego, w świetle aktualnych badań

2.     J. Hasik- Leczenie chorób przewodu pokarmowego w uzdrowiskach polskich ( stan aktualny – perspektywy ) T. XXIV z. ½

3.     W. Gromacki – balneoterapia ginekologiczna w świetle dokonan perspektyw i zadań

4.     St. Rudnicki- Uzdrowiskowa rehabilitacja kardiologiczna

5.     T. Mika- Nowe kierunki w terapii fizykalnej

6.     E. Szczeklik, B. Halawa, I. Kwiatkowski, T. Tymieniecki- Rehabilitacja kardiologiczna w Świeradowie Zdroju i jej wpływ na zachowanie się niektórych czynników ryzyka choroby wieńcowej

7.     W. Król, W. Żwirski, T. Białowąs, A. Pisiewicz- Kolczyńska – Nadciśnienie tętnicze jako czynnik modernizujący przebieg i wyniki rehabilitacji kardiologicznej okresu uzdrowiskowego u chorych z zawałem serca

8.     3.W. Król, W. Żwirski- Test obciążeniowy jako próba oceny wyników rehabilitacji u chorych w okresie świeżego zawału serca

9.     4.A. Kalaciński,St. Piersiński, W. Proniewska, M. Dowgird- Leczenie rehabilitacyjne przewlekłej choroby wieńcowej w rymanowieZdroju

10.  5.A. Kalaciński, St. Piersiński, W. Nowak- Leczenie rehabilitacyjne nadciśnieniowej choroby w Rymanowie Zdroju

11.  St. Rudnicki,J. Tylka,J. Barylak, W. Ligęza, R. Smolis- wieloczynnikowa prewencja wtórna u chorych z zawałem serca na etapie rehabilitacji uzdrowiskowej

12.  W. Proniewska, W. Nowak, St. Piersiński, A. Kalacińska- Wpływ leczenia rehabilitacyjnego na dwa czynniki ryzyka choroby wieńcowej : nadwagę i hiperlipidemię

13.  St. Rudnicki, J. Barylak,W. Ligęza R. Smolis- Analiza aktywności dziennej chorych po zawale serca w oparciu o ciągły zapis EKG w przebiegu rehabilitacji sanatoryjnej

14.  St. Rudnicki- Wpływ treningu fizycznego na wydolność fizyczna i wieńcową chorych z zawałem serca w przebiegu poszpitalnej rehabilitacji uzdrowiskowej

15.  St. Rudnicki,j. Barylak, S. Smolis, W. Ligęza – trening na ergometrze u chorych z zawałem serca w rehabilitacji uzdrowiskowej

16.  S. Kaliciński- trudności leczenia rehabilitacyjnego choroby wieńcowej w szpitalu uzdrowiskowym

17.  J. Durkalec- Wpływ leczenia uzdrowiskowego na hemodynamike i wydolność wysiłkową chorych z niewydolnością wieńcową

18.  St. Piersiński, M. Dowgird, Z. Sawicki- Choroba wieńcowa w przewlekłym zespole płucno-sercowym

19.  St. Bielak – zachowanie się ciśnienia tętniczego krwi u chorych z nadciśnieniem tętniczym skierowanych do leczenia uzdrowiskowego w polanicy Zdroju

20.  W. Modrzejewska, A. Kaliciński, H. Bachórzewska- Gajewska- Znaczenie więcej niż jednokrotnego leczenia przewlekłej choroby wieńcowej w szpitalu uzdrowiskowym

21.  R. Trojnar, B. Rymar, J. Staśkiewicz , A. Kutarski- Zachowanie się krzywej elektrokardiograficznej ( EKG) u chorych po zawale serca podczas rehabilitacji sanatoryjnej w Nałęczowie Zdroju

22.  M. Markiewicz,A. Mądro- Wpływ rehabilitacji sanatoryjnej w Nałęczowie Zdroju na czynność kory nadnerczy u chorych po zawale serca

23.  A. Gutschker ( NRD )- Wyniki kontrolowanej rehabilitacji w drugiej fazie po zawale mięśnia sercowego

24.  D. Reinhold, K. Hofmann( NRD )- Rehabilitacja uzdrowiskowa po zawale mięśnia sercowego

25.  U. Schultz ( NRD )- program ćwiczeń fizycznych w drugiej fazie po zawale mięśnia sercowego

26.  B. Hawala- Badanie nad mechanizmem działania inhalacji radonowych u chorych z przewlekłą niewydolnością wieńcową

27.  T. Zinkowska, A. Kaniewska, P. Kotowski, Z. Andreasik- Wyniki uzdrowiskowej prewencji miażdżycy

28.  W. Dębowski, B. Kayzer, J. Świrski- Ocena wyników wieloletniego leczenia uzdrowiskowego chorych na miażdżycę w Kudowie Zdroju

29.  R. Trojanowicz, K. Jasiński, P. Dylewicz- Analiza poziomu krwi u chorych rehabilitowanych po zawale serca w ośrodku naukowo-badawczym rehabilitacji kardiologicznej PPU Inowrocław

30.  J. Matuszewski, S. Bielak, A. Kołtek, W. Malk – wiek krytyczny w powstawaniu miażdżycy u człowieka

31.  J. Uselis – Rehabilitacja uzdrowiskowa chorych z nadciśnieniem tętniczym w sanatorium MSW w Ciechocinku

32.  J. Zawada, st. Bielak- Przebieg i wyniki rehabilitacji uzdrowiskowej chorych po wszczepieniu sztucznej zastawki serca w Polanicy Zdroju

33.  A. Stasiewiczowa, B. Bernacka , L. Klimiuk, T. Tymieniecki- Ocena polikardiologiczna sprawności mięśnia sercowego u pacjentów leczonych w Świerardowie Zdroju

34.  S. Oszczygieł, J. Zawada, M. Zwoliński – Przebieg leczenia i wyniki uzyskane po zabiegach udrażniających naczynia wieńcowe u chorych leczonych w Uzdroeiskowym Szpitalu Kardiologicznym w Polanicy Zdroju

35.  M. Frankowska, B.Uruska, B. Halawa- wpływ niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych stosowanych w rehabilitacji kardiologicznej na czynność gruczołów wewnątrzwydzielniczych

36.  I. Ponikowska, E. Burkacka- Łaukajtys , A. Nowacka- Zachowanie się temperatury powierzchniowej skóry kończyn dolnych pod wpływem zabiegów z pasty borowinowej u osób ze zmianami  zwężeniowymi naczyń

37.  J. Tylka, St. Rudnicka- Badawcze i praktyczne aspekty działalności psychologicznej w rehabilitacji chorych z zawałem serca

38.  K. Wrześniewska- problem lęku u pacjentów poddanych sanatoryjnej rehabilitacji po zawale serca

39.  J. Tylka- Obraz własnej osoby u chorych z zawałem serca jako podstawa planowania postępowania psychoterapeutycznego na etapie rehabilitacji sanatoryjnej

40.  St. Bielak, St. Penar- Marsze orzełajowe jako forma ruchowej rehabilitacji chorych w warunkach uzdrowiskowych

41.  S. Łukasik, K. Wrabec, A. Kowalisko - Możliwości ograniczenia terapii ruchowej w rehabilitacji schorzeń układu krażenia

42.  S. Łukasik, S. Bielak, A. Kowalisko, J. Zawada, K. Wróbel, W. Czaja, Z. Ratyński – Wpływ terapii ruchowej w uzdrowiskowym szpitalu Kardiologicznym w Polanicy na sprawność fizyczną i zachowanie się rezerwy wieńcowej u osób z różnymi chorobami serca

43.  J. Pocztarska, W. Żwirski, J. Porzycki , G. Chaniecki – Zagadnienie prawidłowego kierowania chorych z zawałem serca do rehabilitacji w szpitalu uzdrowiskowym kardiologicznym w Rabce

44.  A. Kaliciński, W. Proniewska , St. Piersiński- Lipidemie u chorych z nadciśnieniem tętniczym lub chorobą wieńcową leczonych wRymanowie Zdroju

45.  B. Bogdanikowa, K. Bernacka, A. Stasiewicz, L. Klimiuk, T. Tymieniecki – Wpływ leczenia sanatoryjnego w Świeradowie Zdroju na zmiany w obrazie fonokardiograficznym i elektrokardiograficznym u chorych gośćcowych

46.  J. Hasik, E.Gawlak, K. Specht – Leczenie uzdrowiskowe chorych po resekcji żołądka – referat ukazał się drukiem w Balneologii polskiej T. XXII z. ¾. 1977

47.  J. Hasik, E. Gawlak, K. Specht- Gospodarka lipidowa referat ukazał się drukiem w Balneologii Polskiej T. XXII z. 3/41977

48.  B. Rozwadowski, B. Halawa, A. Tychowiecki – Zachowanie się poziomu gastryny w surowicy krwi chorych z chorobą wrzodową leczonych w Polanicy Zdroju wodą mineralną „ Wielka Pieniawa „

49.  E. Kołtek, W. Mejbaum- Katzenellenbogen – Wpływ leczenia uzdrowiskowego na zachowanie się sialoproteidów w surowicy krwi u chorych z chorobą wrzodową dwunastnicy i żołądka

50.  J. Łazowski, Z. Płużek, A. Kozłowska, M. Kozioł – wpływ leczenia uzdrowiskowego na niektóre zjawiska psychiczne u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy

51.  L. Mellibruda, A. Huczyński, Z. Niemiec- Wpływ leczenia uzdrowiskowego na poziom lęku i depresji wśród chorych ze schorzeniami przewodu pokarmowego

52.  L. Mellidruda, A. Huczyński, Z. Niemiec – Poziom zaburzeń psychosomatycznych jako wskaźnik leczenia balneologicznego w chorobach przewodu pokarmowego

53.  J. Hasik, E. Gawlak, L. Gawlak – Gospodarka mineralna u osób otyłych w przebiegu leczenia uzdrowiskowego

54.  A. Graczykowska- Koczorowska, I. Ponikowska J. Ziętek, J. Birińczyk – znaczenie redukcji ciężaru ciała w profilaktyce i leczeniu chorych z cukrzycą i otyłością w aspekcie leczenia uzdrowiskowego

55.  A. Kaniewski- Wyniki leczenia uzdrowiskowego otyłości odżywieniowej w Kudowie Zdroju

56.  A. Górniok, T. Nowacka – Badania in vitro nad wpływem różnych postaci gorzkiej solanki inowrocławskiej na aktywność lipazy

57.  J. Chybalski, M. Jarlińska,W. Burkacka-Łaukajtys – Wpływ wodnego preparatu borowiny na niektóre wskaźniki chemiczne treści żołądka u dzieci

58.  S. Kotlarek-haus, g. Rozwadowska, B. Kaczor – Kołtek , B. Rozwadowski – Zachowanie się niedokrwistości różnego pochodzenia pod wpływem kuracji pitnej wodą ze źródła ‘’Wielka Pieniawa”

59.  Z. Andreasik, A. Gładysz, A. Kaniewski, St. Kolon, P. Kotowski, T. Zinkowska – Wpływ leczenia uzdrowiskowego na czynność wątroby u pracowników narażonych na nitrozwiązki

60.  Wł. Michałowski,J. Szroeder, B. Dolińska- Krajewska- Badania mikroskopowo- elektronowe wątroby szczurów w przewlekłym zatruciu fluorkiem sodu

61.  Cz. Belec, T. Cieniawa – podwodne głębokie płukanie jelit hipo i hipertonicznymi mineralnymi

62.  Wł. Michałowski, J. Szroeder, B. Dolińska- Krajewska, J. Zarzycki – Badania mikroskopowe elektronowe nad wpływem mikrofal na ultrastrukture komórki wątrobowej myszy

63.  W. Kamiński – Rola leczenia uzdrowiskowego przewlekłych chorób żołądka

64.  J. Ostrowski, j. Perczyńska – Leczenie uzdrowiskowe zaburzeń czynnościowych jelita grubego

65.  Habior – Ocena wyników leczenia uzdrowiskowego chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby

66.  Habior, j. Perczyńska, W. Kamińska , J. Ostrowski – Warunki i zasady leczenia uzdrowiskowego chorób przewodu pokarmowego

67.  Sałacińska- Rodziewicz- Wyniki leczenia sanatoryjnego zespołu poresekcyjnego w Dusznikach Zdroju

68.  Sieroszewski, L. Lachowicz, Z. Łęgiewski, B. Radziewicz, W. Doroszewski, H. Sumińska – Poziom białek w surowicy krwi chorych ze stanami zapalnymi leczonych w Instytucie Ginekologii i Położnictwa A. M. w Łodzi oraz w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Dusznikach Zdroju

69.  K. Marzinek, L. Marianowski, E. Witkowska – Wyniki leczenia balneologicznego pozapalnego tyłozgięcia macicy

70.  K. Marzinek, L. Marianowski, E. Witkowska- Wyniki leczenia balneologicznego w rehabilitacji  przewlekłych procesów zapalnych narządu rodnego

71.  K. Hanuszek, St. Szarek, M. Bagdanowicz, A. Basta – Skojarzone leczenie kliniczno-uzdrowiskowe zmian zapalnych przydatków

72.  M. Bogdanowicz, t. Michnik- sajak, K. Drewniak, St. Szarek, A. Cachro – intensywna hydrotubacja z następowym leczeniem balneologicznym niedrożności pozapalnej jajowodów jako przyczyny niepłodności

73.  T. Korzon, J. Jaworska- karwowska- ocena skuteczności leczenia stanów zapalnych przydatków Madroxinem  lub Biseptolem –480 w przebiegu terapii balneologicznej

74.  J. Tomazsczyk, St. Szarek, A. Cachro, M. Bogdanowicz- Leczenie kliniczne i balneoklimatyczne w przebiegu podostrego i przewlekłego zapalenia przydatków połączonych z niepłodnością

75.  K. Marzinek, M. Wojcikowska, L. Marianowski- próby leczenia balneologicznego po gruźlicy niedrożności jajowodów

76.  A. Basta, J. Madej, St. Szarek, A. Cachro, J. Tomaszczyk – Rehabilitacja balneoklimatyczna kobiet czynnych zawodowo po operacjach ginekologicznych

77.  J. Madej, A. Cachro, St. Szarek, J. Tomaszczyk, M. Bogdanowicz, a. Basta- Wyniki rehabilitacji uzdrowiskowej kobiet starszych po operacjach ginekologicznych

78.  J. Baron, R. Olasiński, j. Skrzypczak E. Weyman- Wyniki leczenia balneoklimatycznego zespołu klimakterycznego po operacjach ginekologicznych

79.  J. Baron, J. Skrzypczak, R. Olasiński, E. Weyman – Balneoklimatyczna rehabilitacja w Cieplicach Śląskich kobiet pooperacjach ginekologicznych

80.  J. Karwowska – Jaworska, T. Korzon - Analiza zasadności do terapii balneologicznej chorych po przebytych operacjach ginekologicznych

81.  B. Halwa- Wpływ inhalacji radanowych na zaburzenia hormonalne okresu przekwitania

82.  L. Marianowski, k. Marzine, B. Wacker- Puhdak, E. Witkowska- Wpływ leczenia balneologicznego na nabłonek części pochwowej szyjki macicy ze szczególnym uwzględnieniem przypadków z dysplazją

83.  L. Marianowski, k. Marzinek, B. Wasilewska- Ocena błony śluzowej macicy podczas leczenia balneologicznego

84.  W. Gromadzki- W sprawie związków między balneoterapią a ginekologią prokreacyjną

85.  G. Baron, G. Skrzyoczak- Wyniki balneologicznego leczenia niepłodności jajowodowej i czynnościowej

86.  M. Deptulska- Adamcio, B. Giedroic, T. Korzon- Wyniki balneoterapii kobiet z niepłodnością pochodzenia jajnikowego

87.  Giedroić, M. Adamcio- Deptulska, H. Kozłowski – Obraz morfologiczny błony śluzowej kanału szyjki macicy u kobiet niepłodnych po leczeniu balneologicznym

88.  Cachro, J. Madej, L. St. Szarek, L. Krupiński, A. Basta,M. Bogdanowicz- Pierwotne leczenie balneoklimatyczne niepłodności czynnościowej

89.  J. Sieroszewski, L. Lachowicz, M. Królikowska, Z. Łęgiewska, H. Sumińska – poziom estradiodu i 17 ketosterydów u kobiet z zaburzeniami miesiączkowego leczonych peloidami w Ośrodku Naukowo- Badawczym w Dusznikach Zdroju

90.  Kuźmińska, R. Wszelaki- Lass- Wyniki balneoterapii zaburzeń miesiączkowania u młodocianych

91.  A.Wierzbicka, A. Doroszewski- Częstość występowania rzęsistkowicy, grzybicy i zakażeń bakteryjnych w pochwie u kobiet przed i po leczeniu sanatoryjnym w Dusznikach Zdroju w latach 1970 – 75

92.  A. Wierzbicka- Rzęsistkowica narządu rodnego u kobiet  ( Kotliny Kłodzkiej  w latach 1970-75)

93.  J. Kapłońska, j. Robaczyński – Badania histochemiczne nad zachowaniem się niektórych enzymów okrydoredukcyjnych i hydrolitycznych w korze nadnerczy trzebionych samic szczura białego po inhalacjach radonowych

94.  S. Knopiński – Badania morfometryczne kory nadnerczy szczura białego po inhalacjach radonowych Świeradowa